medi media Postęp

Edukowanie w zakresie Praw człowieka, czyli działania polskiej sekcji Amnesty International

kancelaria komornicza rzeszów Carstens i Schues Poland Sp. z o.o.

Od 2002 do końca 2009 roku, polska sekcja Amnesty International brała udział w projekcie edukacyjnym „Prawa Człowieka – Edukacja – Działanie” (Rights-Education-Action Program, w skrócie REAP), finansowanym przez norweską sekcję Amnesty International. Partnerami organizacji w tym projekcie byli m.in.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Związek Harcerstwa Polskiego. Projekt, który miał na celu przeciwdziałanie zjawiskom nietolerancji, dyskryminacji oraz agresji, kierowany był do uczniów, nauczycieli, harcerzy i dziennikarzy. Projekt ten spotkał się z aprobatą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wspólną cechą projektu REAP na świecie była idea multiplikowania tj. szkolenia osób, którzy zdobytą wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie praw człowieka przekazywali dalej w swoich środowiskach. Projekt był oparty o pracę i zaangażowanie członków Amnesty International, którzy promowali ideę praw człowieka w różnych środowiskach, kierując działania do wielu grup docelowych.

www.polandmuaythai2014.eu

W ramach projektu wydane zostały materiały edukacyjne, dostosowane do lokalnych potrzeb i warunków. Projekt był realizowany w 10 państwach.