medi media Postęp

Międzynarodowa Komisja Prawników

https://bezpieczenstwo-bhp.pl/blog/117_wykroczenia-przeciwko-prawom-pracownika.html

Najważniejszą organizacją, która sprawuje pieczę nad wprowadzaniem przez kraje, które podpisały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych standardów dotyczących ochrony praw człowieka. Organizacja powstała w 1952 roku w Berlinie i skupia wokół siebie prawników, którzy uczestniczą w niej ze względu na swoją postawę moralną i wysokie kwalifikacje.

Celem organizacji jest przede wszystkim budowanie świadomości w zakresie praw człowieka i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej swobód obywatelskich. Działalność Międzynarodowej Komisji Prawników opiera się przede wszystkim na działalności o charakterze edukacyjnym, informacyjnym oraz organizowaniu misji i obserwacji politycznych.

Komisja składa się z niezrzeszonych prawników z 60 krajów świata, którzy reprezentują różne systemy prawne. Raz na dwa lata zwoływana jest Konferencja, podczas której zapadają decyzje dotyczące implementacji prawa międzynarodowego.

Oprócz tego dwa razy w roku organizowane są spotkania Komitetu Wykonawczego, który składa się z około siedmiu członków. Główna siedziba MKP znajduje się w Genewie.