medi media Postęp

Prawo autorskie

adwokatzajac.pl bhp zabrze

Gdyby nie regulacje prawne, które obowiązują w większości sfer naszego codziennego życia na świecie mógłby panować chaos. Warto docenić ich stosowanie i samodzielnie przestrzegać, ponieważ łamanie nie wiąże się z przyjemnościami. Zwłaszcza w przypadku autorów różnego typu dzieł, trzeba przyjrzeć się regulacjom zawartym w ustawie o prawie autorskim. Jest ona ważna dla osób zajmujących się pisaniem różnego typu tekstów naukowych i rozrywkowych, a także wielu artystów i twórców. Kilka ważnych informacji na temat prawa autorskiego znajdziesz w poniższym artykule. Pigułka wiedzy – prawo autorskie
Źródłem omawianej gałęzi prawa jest Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ostatnia jej istotna zmiana pochodzi z 2010 r.). Do tej ustawy istnieje kilka aktów wykonawczych. Warto się z nimi zapoznać będąc autorem jakiegoś konkretnego dzieła lub kupując prawa autorskie. Ponieważ zawarte w niej regulacje mogą okazać się w niektórych przypadkach zaskoczeniem. Szczególnie interesujące wydaje się być wspomniane przekazywanie praw autorskich w ramach kilku typów umów. Należy pamiętać, że przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu np. kiedy kupujemy jakaś książkę nie oznacza to, że stajemy się właścicielami jej treści i możemy je cytować jako własne. Należy zawrzeć odpowiednią umowę z samym autorem, aby stać się właścicielem praw autorskich.

Forma umowy jest bardzo ważna
W przypadku prawa autorskiego można zawierać umowy w różnej formie.

Zdarzają się jednak przypadki, gdzie koniecznie należy się dostosować do zawarcia umowy w formie ściśle określonej przez ustawodawcę. Wyznacza on warunki, które trzeba koniecznie pełnić by dana umowa stała się pełnoprawna i wiążąca dla obu zainteresowanych daną kwestią stron. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rygor nieważności oznacza to, że jeśli chcielibyśmy udowadniać ustne przeniesienie praw autorskich, to jest to niemożliwe. Najzwyczajniej dlatego, że m.in. nie istnieje żaden dowód na jej zawarcie oprócz samego słowa. W przypadku umów licencyjnych również wymaga się zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jest to umowa o korzystanie z utworu, przez co charakteryzuje ją zapis o czasie jej trwania, po jego upływie prawa wykorzystywane przez inną osobę powracają do licencjodawcy. Jeśli nie określimy w umowie czasu trwania, to będzie to aż 5 lat. Miejscem obowiązywania zapisów umowy licencyjnej zawsze według prawa autorskiego jest terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Licencje mogą być wyłączne i niewyłączne. Przy licencji wyłącznej tylko licencjobiorca może korzystać w określony sposób z utworu, a w licencji niewyłącznej musi się liczyć z tym, że inna osoba też ma prawo to wykorzystywania konkretnego dzieła, co może doprowadzić do powstania zjawiska konkurencji na rynku.

www.ksrutkowski.pl

Należy pamiętać, że dysponując prawami autorskimi musimy koniecznie szanować dobra osobiste.

Zanim zdecydujemy się na przekazanie prawa do naszych utworów lub ich wykup od konkretnego autora lepiej zapoznać się z treścią wskazanej na początku ustawy, aby nie mieć żadnych problemów.

Nie bez powodu mówi się, że nieznajomość prawa szkodzi.